Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów wydanie 2
kliknij aby powiększyć zdjęcie

Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów wydanie 2

0 (2)
Promocja
Do porównania Do schowka
Dostępność 24 godziny
Cena 57,00 zł 53,70 zł
Kod produktu c8350
 • Stan ilosc W sprzedaży
 • Autor / Autorzy Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona
 • Data wydania 10.2006, diodruk 11.2010, wyd. 2: 03.2012
 • Format / Stron 15.9x23.0cm / 660
 • isbn 83-7251-665-0
 • Wydawca książki DIFIN
 • Kategoria Podręczniki szkolne / Historia
 • Opis Od starożytności do wydarzeń ostatnich miesięcy w jednym tomie - to realizacja zamierzenia Wydawnictwa, aby dostarczyć maturzystom, uczniom szkół średnich oraz nauczycielom komplementarny przewodnik wiedzy historycznej...

Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów wydanie 2 - Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona

Książka: Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów wydanie 2 (poprzednio Historia. Repetytorium dla kandydatów na studia prawnicze, historyczne, politologiczne i socjologiczne) Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona

Ksiązka ta, to nowe wydanie bardzo popularnej książki, która poprzednio została wydana pod tytułem:

Historia. Repetytorium dla kandydatów na studia prawnicze, historyczne, politologiczne i socjologiczne


Od starożytności do wydarzeń ostatnich miesięcy w jednym tomie - to realizacja zamierzenia Wydawnictwa, aby dostarczyć maturzystom, uczniom szkół średnich oraz nauczycielom komplementarny przewodnik wiedzy historycznej, który systematyzuje wiedzę z historii i współczesności Polski oraz świata w zakresie wymaganym przez programy nauczania w szkołach średnich. Treść oraz sposób prezentacji materiału bierze także pod uwagę wymagania związane z nową maturą. Praca autorów tego podręcznika, dydaktyków a zarazem pracowników nauki, przedstawia fakty, zjawiska, procesy historyczne, myśl polityczną oraz instytucje ustrojowe potrzebne do poznania tej dziedziny wiedzy zarówno przez początkujących, jak i zaawansowanych. Atrakcją tego opracowania jest także wygodny aneks zawierający zbiór usystematyzowanych informacji historycznych oraz politologicznych.

Opinie czytelników:

Ten podręcznik jest po prostu boski! Od kiedy go kupiłam nie boję się matury. Polecam! :)

bydgagat@gmail.com


HISTORIA POLSKI
 • Państwa plemienne na ziemiach polskich przed powstaniem państwa polskiego
 • Pierwsze wiadomości o Polsce. Państwo Mieszka I
 • Chrystianizacja Polski i jej znaczenie w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym
 • Polska za panowania Bolesława Chrobrego (992–1025) – organizacja wewnętrzna państwa, stosunki z sąsiadami
 • Kryzys i odbudowa państwa Piastów w I połowie XI wieku
 • Państwo polskie za panowania Bolesława Śmiałego i Władysława Hermana
 • Umocnienie państwa polskiego za panowania Bolesława Krzywoustego (1102–1138)
 • Pomorze w polityce Piastów
 • Przyczyny rozdrobnienia feudalnego w Polsce. Statut Bolesława Krzywoustego.Zasady pryncypatu i senioratu
 • Załamanie się zasad „testamentu” Bolesława Krzywoustego
 • Ziemie polskie w okresie rozbicia dzielnicowego
 • Wielka własność feudalna w Polsce w XII i XIII wieku. Immunitety
 • Początki państwa zakonnego na ziemiach polskich i pruskich
 • Osadnictwo w Polsce na prawie polskim i na prawie niemieckim w XIII–XIV wieku
 • Tendencje zjednoczeniowe na ziemiach polskich do końca XIII wieku
 • Zjednoczenie państwa polskiego za Władysława Łokietka
 • Straty terytorialne Polski w okresie rozbicia dzielnicowego
 • Związki Śląska z Polską (X–XIV wiek)
 • Polska wobec Mazowsza do XVI wieku
 • Utrata Pomorza i Śląska za czasów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
 • Monarchia Kazimierza Wielkiego i jego polityka wewnętrzna
 • Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego
 • Monarchia stanowa w Polsce – geneza i znaczenie
 • Unia polsko-węgierska w XIV wieku
 • Charakter związków Polski z Litwą w XIV i XV wieku
 • Stosunki Korony i Litwy z zakonem krzyżackim w pierwszej połowie XV wieku
 • Wojna trzynastoletnia: geneza, przebieg, główne postanowienia II pokoju toruńskiego
 • Przywileje szlacheckie w XIV i XV wieku
 • Rozwój folwarku szlacheckiego w Polsce w XV i XVI wieku
 • Ustawodawstwo antychłopskie i antymieszczańskie za Jagiellonów
 • Polityka dynastyczna Jagiellonów
 • Kształt terytorialny Korony w epoce Jagiellońskiej (1386–1572)
 • Szlachecki ruch egzekucyjny w Rzeczypospolitej (XVI wiek)
 • Likwidacja państwa zakonnego w Prusach i Inflantach
 • Główne kierunki reformacji w Polsce
 • Charakter związku Polski z Litwą w XVI wieku
 • Wolna elekcja w Polsce. Pacta conventa i artykuły henrykowskie
 • Ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej – jego przemiany
 • Polityka wschodnia Polski za panowania Stefana Batorego, Zygmunta III i Władysława IV
 • Kwestia kozacka w dziejach Rzeczypospolitej
 • Stosunki polsko-rosyjskie w II połowie XVII wieku
 • Królowie z dynastii szwedzkiej w Polsce. Wojny ze Szwecją
 • Polityka władców polskich wobec Prus Książęcych w XVI i XVII wieku
 • Stosunki polsko-tureckie w XVI i XVII wieku
 • Stosunki wewnętrzne w Rzeczypospolitej szlacheckiej w dobie oligarchii magnackiej(XVII i I połowa XVIII wieku)
 • Polityka królów z dynastii saskiej panujących w Polsce
 • Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w I połowie XVIII wieku
 • Próby reform w Polsce w latach 60. XVIII wieku
 • Konfederacja barska i pierwszy rozbiór Polski
 • Uchwały sejmu porozbiorowego (1773–1775)
 • Komisja Edukacji Narodowej
 • Sytuacja wewnętrzna Rzeczypospolitej i jej pozycja międzynarodowa w dobie Sejmu Czteroletniego
 • Kwestia miejska w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Ustrój polityczny według postanowień Konstytucji 3 Maja
 • Targowica i II rozbiór Polski
 • Kwestia chłopska w Konstytucji 3 Maja i w powstaniu kościuszkowskim
 • Powstanie kościuszkowskie
 • III rozbiór Polski. Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej
 • Pierwsza wielka emigracja. Legiony Dąbrowskiego
 • Powstanie Księstwa Warszawskiego
 • Ustrój społeczny i polityczny Księstwa Warszawskiego
 • Udział Księstwa Warszawskiego w wojnach napoleońskich
 • Sprawa polska na kongresie wiedeńskim (1814–1815)
 • Rzeczpospolita Krakowska – powstanie, ustrój polityczny
 • Ustrój polityczny Królestwa Polskiego w dobie konstytucyjnej
 • Sytuacja ekonomiczna w Królestwie Polskim do powstania listopadowego
 • Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego
 • Wybuch i przebieg powstania listopadowego
 • Polityczne represje caratu po powstaniu listopadowym
 • Obozy polityczne Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym
 • Ziemie polskie pod zaborem pruskim w I połowie XIX wieku
 • Uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim i Wielkim Księstwie Poznańskim
 • Ruch spiskowy na ziemiach polskich w latach 30. i 40. XIX wieku
 • Powstanie krakowskie 1846 roku – geneza, przebieg, konsekwencje
 • Wiosna Ludów na ziemiach polskich
 • Udział Polaków w europejskich ruchach rewolucyjnych w latach 1848–1849
 • Układ sił patriotycznych w Królestwie Polskim przed powstaniem styczniowym
 • Wybuch i przebieg powstania styczniowego
 • Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim
 • Represje polityczne w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym
 • Autonomia Galicji w monarchii austro-węgierskiej
 • Germanizacja w zaborze pruskim w II połowie XIX wieku
 • Ruch robotniczy na ziemiach polskich od momentu narodzin do odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku
 • Narodowa Demokracja na ziemiach polskich od momentu narodzin do roku 1918 - założenia ideologiczne i formy organizacyjne
 • Ruch ludowy na ziemiach polskich do roku 1918
 • Rewolucja 1905–1907 w Królestwie Polskim - przebieg i rezultaty
 • Orientacje polityczne społeczeństwa polskiego przed wybuchem I wojny światowej
 • Polski czyn zbrojny w latach I wojny światowej, który zaistniał w wyniku działania dwóch orientacji niepodległościowych
 • Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw podczas I wojny światowej
 • Walka o granice państwa polskiego do roku 1922
 • Wojna z Rosją Radziecką – geneza, przebieg, postanowienia pokoju ryskiego
 • Ewolucja ustroju politycznego Polski od listopada 1918 do marca 1921 roku
 • Konstytucja marcowa 1921 roku i kryzys parlamentarnego systemu rządów
 • Przewrót majowy w 1926 roku, geneza, przebieg i następstwa prawnoustrojowe
 • Układ sił politycznych w Polsce po przewrocie majowym
 • Sytuacja gospodarcza II Rzeczypospolitej
 • Konstytucja kwietniowa 1935 roku i jej następstwa polityczne
 • Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym
 • Polska polityka zagraniczna w okresie międzywojennym - koncepcje i realizacja
 • Wojna obronna Polski w 1939 roku
 • Polityka hitlerowskich Niemiec wobec narodu polskiego w latach II wojny światowej
 • Ruch oporu w kraju podczas II wojny światowej
 • Walka żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej
 • Powstanie warszawskie
 • Działalność Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podczas II wojny światowej
 • Polityka ZSRR wobec narodu polskiego w latach II wojny światowej
 • Problem Polski na konferencjach międzynarodowych koalicji antyfaszystowskiej (Teheran, Jałta, Poczdam)
 • PKWN, Rząd Tymczasowy RP, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - skład, program, działalność
 • Sytuacja społeczna w Polsce w latach 1945–1947
 • Ustrój polityczny Polski w latach 1944–1952
 • Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w latach 1947–1955
 • Przemiany gospodarcze w Polsce w latach 1944–1955
 • Partie polityczne i ich programy w pierwszych latach Polski Ludowej (1944–1948)
 • Geneza i zasady systemu partyjnego w PRL
 • Kształtowanie się ustroju politycznego PRL. Konstytucja z 22 VII 1952 roku
 • Zmiany społeczno-polityczne w Polsce w latach 1956–1980
 • Kryzysy społeczno-polityczne w PRL. Przyczyny i konsekwencje
 • Państwo a Kościół rzymskokatolicki po 1945 roku
 • Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej
 • Stosunki polsko-radzieckie po II wojnie światowej
 • Kierunki przemian społeczno-politycznych w PRL w latach 1980–1989
 • „Okrągły Stół” – przyczyny zwołania, ustalenia, skutki
 • Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku
 • Dekomunizacja i lustracja w Polsce po 1989 roku
 • Gabinety w Polsce po 1989 roku
 • Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce w latach 1989–2005
 • Konstytucja z 2 IV 1997 roku
HISTORIA POWSZECHNA
 • Starożytny Egipt i cywilizacje wschodnie
 • Starożytny Rzym
 • Starożytna Grecja
 • Monarchia Karola Wielkiego i jej znaczenie dla Europy
 • Rozmieszczenie plemion słowiańskich w Europie. Pierwsze państwa słowiańskie
 • Rozwój organizacji państwowych w Europie Zachodniej (X–XI wiek)
 • Ruś Kijowska do XII wieku
 • Arabowie i islam. Ekspansja arabska w Azji, Afryce i Europie do IX wieku
 • Walka cesarstwa z papiestwem o inwestyturę
 • Wyprawy krzyżowe
 • Ekspansja imperium mongolskiego w Europie w XIII wieku
 • Kształtowanie się monarchii stanowych w średniowiecznej Europie
 • Rola Moskwy w jednoczeniu ziem ruskich od XIV do XVI wieku
 • Konflikty polityczne w Europie Zachodniej i Środkowej w XIV i XV wieku
 • Powstanie imperium Turków osmańskich i jego ekspansja w XIV–XVI wieku
 • Wielkie odkrycia geograficzne
 • Odrodzenie i reformacja w Europie. Wojny religijne
 • Pisarze polityczni i ich poglądy w Europie XVI wieku
 • Absolutyzm we Francji
 • Wojna trzydziestoletnia
 • Rewolucja angielska
 • Rosja za Piotra I
 • Powstanie i rozwój Królestwa Pruskiego w XVIII wieku
 • Konflikty militarne w Europie w XVIII wieku
 • Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Oświecenie w Europie
 • Wielka Rewolucja Francuska
 • Europa pod wpływami Napoleona
 • Kongres wiedeński
 • Siły rewolucyjne w Europie w walce z reakcją w latach 1815–1830
 • Rosja i jej znaczenie w Europie w pierwszej połowie XIX wieku
 • Wiosna Ludów w krajach niemieckich
 • Wiosna Ludów we Francji. Utworzenie II cesarstwa
 • Wiosna Ludów w monarchii habsburskiej
 • Wojna krymska (1853–1856)
 • Zjednoczenie Włoch w XIX wieku
 • Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • Rola Prus w jednoczeniu Niemiec
 • Wojna francusko-pruska 1870 roku. Komuna Paryska
 • Narodziny nowych nurtów społeczno-politycznych w XIX wieku (liberalizm, nacjonalizm, chrześcijańska demokracja, anarchizm i anarchosyndykalizm)
 • Ideologia XIX-wiecznego socjalizmu. Pierwsza i Druga Międzynarodówka
 • Przemiany polityczne w monarchii habsburskiej w drugiej połowie XIX wieku
 • Sojusze polityczno-militarne w Europie na przełomie XIX i XX wieku i ich wpływ na zaostrzenie stosunków międzynarodowych
 • Wojna rosyjsko-japońska. Rewolucja 1905 roku w Rosji
 • Pierwsza wojna światowa
 • Obalenie caratu w Rosji i rewolucja październikowa
 • System wersalski po I wojnie światowej
 • Sytuacja wewnętrzna w ZSRR w okresie międzywojennym
 • Światowy kryzys ekonomiczny i metody jego przezwyciężania w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Włochy Mussoliniego
 • Powstanie III Rzeszy i jej polityka
 • Sytuacja polityczna w Europie w latach 1933–1939
 • Specyfika i konsekwencje II wojny światowej
 • Niemieckie i radzieckie działania militarne w latach 1939–1941
 • Wojna niemiecko-radziecka w latach 1941–1945
 • Udział Wielkiej Brytanii w II wojnie światowej
 • Udział USA w II wojnie światowej
 • Rola Japonii w II wojnie światowej
 • Konferencje międzynarodowe wielkich mocarstw koalicji antyfaszystowskiej
 • Zagłada Żydów, Holocaust, Szoah
 • Narodziny komunistycznego systemu władzy w Europie Środkowo-Wschodniejw latach 1944–1948
 • Kwestia niemiecka po II wojnie światowej
 • Rozpad systemu kolonialnego po II wojnie światowej
 • Wpływ ZSRR i USA na sytuację polityczną świata po II wojnie światowej
 • „Zimna wojna” w świecie. Pojęcia, główne etapy, doktryny
 • Powstanie i działalność bloków militarnych po II wojnie światowej (NATO, ANZUS, SEATO, CENTO, Układ Warszawski)
 • Główne organizacje gospodarcze w Europie (RWPG, EWG, EFTA)
 • Konflikty zbrojne w Azji w okresie powojennym
 • Konflikty w Ameryce Łacińskiej
 • Kwestia żydowska po II wojnie światowej
 • Konflikty w Europie Środkowej
 • Przemiany społeczno-polityczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. XX w. (tzw. jesień narodów)
 • Rozpad ZSRR. Geneza, przebieg, skutki
 • Rozpad Jugosławii. Interwencja NATO
 • Unia Europejska
ANEKS
 • Ważniejsze organizacje międzynarodowe i ich organy
 • Panujący i prezydenci w wybranych krajach europejskich
 • Władcy Polski i ich związki rodzinne

Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów wydanie 2 - Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona

Dotychczas dodane recenzje

...bardzo dobra ale malo opisana starozytnosc

Ten podręcznik jest po prostu boski! Od kiedy go kupiłam nie boję się matury. Polecam! :)

Dodaj recenzję

Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów wydanie 2 - Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona

Zapytaj o przedmiot